Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Bli medlem i Tölö IF
BLI MEDLEM
Välkommen till Tölö IF!
Vår strävan är Glädje och Utveckling för Kungsbackas fotbollsspelare. Genom Samarbete. Att lära sig spela fotboll och ha kul med kompisarna på vägen, helt enkelt. Var med och gör framtiden ljus för svensk fotboll. Välkommen till vår förening!

Vill du bli medlem i Tölö IF, hör av dig till kansliet:
kansli@toloif.se eller 0300-71116
Inställd bingo Tölögården, framskjuten bilbingo Hamravallen
2020-04-07 15:09
Pga Coronaviruset så ställer bingon in alla kommande kvällar
i Tölögården i vår.

Bilbingon på Hamravallen skjuts fram. Vi vet i nuläget inte när vi kan börja, vi avvaktar nya direktiv när fler än 50 personer kan samlas. 

Vid frågor ring 0706-99 35 13.

Hälsningar // Bilbingon 

Status Hamravallen
2020-04-06 21:35
De fem robotklipparna håller på att installeras. 
När det är klart kommer planerna att gödslas.
Prognosen är att öppna planerna för träningar ca 20 april.

Alla ledare kommer kallas till obligatoriskt informationsmöte om hanteringen av robotklipparna. Datum meddelas inom kort.

Tillsvidare är klubbhuset och samtliga omklädningsrum stängda för ombyten,  möten och aktiviteter. Undantag kan endast göras för möten som inte kan senareläggas eller genomföras på annat sätt.

Kanslipersonalen jobbar fortsatt mestadels hemifrån.  

Fotbollsskolan kommer starta som planerat 24 april.

Styrelsen Tölö IF

Uppdatering HFF per 3 april
2020-04-03 15:07
SvFF har den 3 april återigen uppdaterat sina riktlinjer<https://www.svenskfotboll.se/globalassets/bilderblock/2003/svensk-fotbolls-verksamhet-under-corona---beslut-riktlinjer-och-rad-2020-04-03.pdf>

HFF följer de riktlinjer som SvFF tar fram och har uppdaterat sin information kring främst träningsmatcher med följande text.

Den 3 april ändrades riktlinjerna från SvFF där man anser att särskilt lokala träningsmatcher är hanterbara.

HFF har ställt in samtliga inlagda träningsmatcher under april, dessa matcher är alltjämt inställda.

HFF öppnar istället upp för lagen att återkomma med "beställning av träningsmatch med domare" för matcher som kan spelas tidigast den 10 april. Beställningen skall vara HFF tillhanda senast 5 arbetsdagar innan match. 

Matcherna tillsätts med lokala domare i den mån det finns tillgängliga lokala domare. Särskilt lokala träningsmatcher likställs med matcher inom respektive kommun eller mellan lag kring kommungräns. 

Beroende på antalet inkomna "beställningar av träningsmatch med domare" reserverar vi oss för att ev. inte hinna med att hantera alla.

Genomförande av träningsmatcher sker fortfarande med beaktande av de riktlinjer som SvFF anger. Ta därför del av dessa riktlinjer.

HFF uppmanar alltjämt till en reserverad hållning till att genomföra träningsmatcher.

Med vänliga hälsningar

Peter Upphoff
Distriktschef
Hallands Fotbollförbund
www.svenskfotboll.se/halland<http://www.svenskfotboll.se/halland>
Nya riktlinjer beträffande träningsmatcher
2020-04-03 11:46


Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd

 

Uppdaterat 2020-04-03 (senaste uppdateringar fetmarkerade)

 

Allmänt 

Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är folhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras.

 

Myndigheternas beslut och rekommendationer 

Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat en föreskrift med allmänna råd, bl.a. att idrottsföreningar bör se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar, begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel och se till att onödiga resor undviks, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nyaallmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ Myndigheten har därefter, den 2 april 2020, i ett meddelande på sin hemsida angett bl.a. att  matcher och tävlingar kan genomföras om de uppfyller myndighetens rekommendationer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheterochpress/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-for-traningsmatcher/

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet, som träder i kraft den 29 mars 20201, gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening. Enligt Polismyndigheten ska i begreppet ”deltagare” inräknas publik, men däremot inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören, se https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/ 

 

1 Enligt regeringens tidigare beslut, som gäller t.o.m. den 28 mars 2020, är begränsningen 500 deltagare.

 

 

 

 

 

Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ samt rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/.

 

Förbundstävlingar

SvFF har beslutat att skjuta upp seriestarterna i förbundstävlingarna i fotboll och, beträffande de lägre förbundsserierna, spela enkelserier. Beslut och information om uppskjutna tävlingar, och planerad seriestart och spelprogram, uppdateras löpande på SvFF:s hemsida.

 

Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher

Varje SDF har ett eget ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och SvFF – fatta beslut om distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar, t.ex. cuper, och träningsmatcher (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser).

SvFF:s rekommendation till SDF och föreningar är att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Vid bedömningen av om tävlingar och matcher ska genomföras ska SDF och föreningar beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och myndighetens information och underlag till arrangörer av mindre evenemang, samt om aktiviteterna innebär annat än lokala resor, hur smittspridningen ser ut i berörd region och om aktiviteten kräver övernattning eller andra närmare sociala kontakter. Arrangören bör använda myndighetens riskbedömningsverktyg, https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomni ng-evenemang-sammankomster.pdf   SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten. Om tävlingsverksamhet bedrivs, är det i rådande läge SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom

 SvFF:s rekommendation är att träningsmatcher kan genomföras enligt vad Folkhälsomyndigheten uttalat. , se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-fortraningsmatcher/. SvFF konstaterar att myndigheten återkommande sagt att det är möjligt att spela träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de begränsade resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara.

 

Matcharrangören ska alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.

• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

• Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. UD:s avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 

Träningsverksamhet

Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott,  som innebär bl.a. följande:

• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.

• Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 

• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk. 

• Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället. 

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter. 

• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 

• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Förening bör även begränsa antalet personer i och kring träningen, där ovan nämnda begränsning om 50 deltagare* – här inklusive spelare, tränare och övriga närvarande, t.ex. föräldrar – är ett riktmärke. 

 

* Notera att förordningens förbud gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket en fotbollsträning inte är i lagens mening.


Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.) Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening. SvFF:s skarpa rekommendation är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april 2020 att skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, bör alltså skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens. Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av mindre evenemang ska beaktas.

Även årsmöten kan alltså skjutas upp, där rådande extraordinära situation motiverar avsteg från vad som är reglerat i förbunds och förenings stadgar, se mer på RF:s hemsida https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

 

Frågor kring dessa riktlinjer 

Varje förbund och förening har att – med folkhälsan i fokus – själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån rådande situation, där dessa riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning. 

Om det finns frågor kring distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher och cuper, vänligen kontakta ert distriktsförbund. För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta ansvarig avdelning hos SvFF.


Tölö IF upphäver därmed tidigare beslut och tillåter tillsvidare träningsmatcher enligt ovanstående riktlinjer.


Uppdaterade Coronariktlinjer
2020-04-03 10:26
Uppdaterade riktlinjer från Hallands FF 200401:

Folkhälsomyndighetens och SvFFs nya riktlinjer.

Informationen är uppdaterad med att träningsmatcher ställs in och att start av serier, poolspel mm inom barn- och ungdomsfotboll i alla spelformer skjuts fram tom tidigast i v24.

Tölö IF följer ovanstående riktlinjer samt de 
som kommunicerats tidigare.

Vi återkommer snarast besked om träningsmatcher
kommer att tillåtas.BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
P12, 02/04 20:46 
Dam Junior, 31/03 11:37 
P05, 22/03 19:55